Felhasználási feltételek

 

A FogyasztasMonitor Felhasználási Feltételei

www.fogyasztasmonitor.hu

I. Bevezetés

Üdvözöljük az www.fogyasztasmonitor.hu weboldalon, a PRENERGIA Első Magyar Villamosenergia Ipari Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest, Ugron Gábor utca 28., cégjegyzékszám: Cg.01-09-678016 adószám: 11814137-2-43. ) által üzemeltetett online közösségi hálózati szolgáltatáson.

Ez a honlap a PRENERGIA Kft – a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Prenergia Kft” – szellemi tulajdonát képezi.

A www.fogyasztasmonitor.hu weboldalon a „Felhasználási Feltételek” jóváhagyásával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértett és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. E jóváhagyással egyúttal kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja - az ugyancsak e weboldalon található - „Szerzői jogi nyilatkozatot” és az „Adatvédelmi Nyilatkozatot” is.

 

II. A Felhasználási Feltételek módosításának lehetősége

 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz Szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

 

III. A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az www.fogyasztasmonitor.hu alatt elérhető közösségi keretrendszert, beleértve annak szolgáltatásait és funkcióját. (Továbbiakban: „Szolgáltatás”).

A Szolgáltatást minden, cselekvőképes természetes személy igénybe veheti. 14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. (Továbbiakban: „Felhasználó”)

A szolgáltatást a Prenergia Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;  a rendszer a jelszavakat egyoldalúan titkosított formátumban menti
(c) az Prenergia Kft-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

Az Prenegria Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név védjegyet sért, más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. Ugyancsak jogosult törölni azokat a felhasználókat, akik más gépjárművének adataival, különösen a más gépjárművének fényképének, rendszámának vagy más egyéb adatainak közzétételével visszaélnek.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) az Prenergia Kft. törölheti rendszeréből.

A Prenergia Kft. nem tartozik felelősséggel a felhasználó által téves, megtévesztő vagy valótlan adatközléséből származó kárért.

A regisztrációs adatlap kitöltésével – továbbiakban: „regisztráció” – hozzájárul ahhoz, hogy  -- az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően – a felhasználó adatait összegyűjtse és azokat – a regisztrációs lapon megjelölt hozzájárulásnak megfelelően – a többi regisztrált felhasználóval megossza, illetve a honlap látogatóinak hozzáférhetővé tegye.

 

IV. Felhasználói magatartás

 

A Szolgáltatás Felhasználója beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

A Felhasználó jogosult a gépjárművéről fényképet és más adatokat elhelyezni. A gépjármű és a Felhasználó között tulajdoni, használati, haszonélvezeti, üzembentartói, tartós bérleti jogviszonynak kell fennállni. Amennyiben ez a jogviszony már nem áll fenn, azt a Felhasználó köteles jelezni. A Felhasználó Felhasználói Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az előbbi feltételeknek megfelel. (Ilyen hitelt érdemlő módnak számít például, ha az ezt igazoló iratok másolatát faxon vagy levél útján a Szolgáltató részére eljuttatja.) Amennyiben a Szolgáltató ezt vitatja, a Szolgáltató jogosult ezt ellenőrizni és azt más hitelt érdemlő módon történő azonosításra a Felhasználót felhívni. Ennek visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait, illetve a felhasználói profilt törölni. A bizonyításig a felhasználói profil felfüggeszthető.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizni. Erre a Felhasználót a Szolgáltató felhívja. Ha a Felhasználó személyazonosságát hitelt érdemlő módon 8 napon belül nem tudja bizonyítani, úgy a Szolgáltató felhasználói profilját törölheti. (Ilyen hitelt érdemlő módnak számít például, ha a személyigazolvány másolatát faxon vagy levél útján a Szolgáltató részére eljuttatja.) Amennyiben a Szolgáltatónak a személy valódiságával kapcsolatban kétségei merülnek fel, a személy azonosításáig a felhasználói profilt felfüggesztheti.

Ezen feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Felhasználó magatartása nem irányulhat gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények vagy szabálysértések elkövetésére, illetve ilyen magatartások bemutatására, valamint a honlapon elhelyezett fényképek és más adatok nem tartalmazhatnak olyan információkat, amelyek bűncselekmények vagy szabálysértések megvalósítását célozzák, azt demonstrálják vagy ilyen magatartásokat leplezni kívánnának. Az ilyen magatartásokat tanúsító Felhasználókat a Prenergia Kft. törölheti a rendszerből.

Az Prenergia Kft. fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a Felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

 

V. Tartalom

 

A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A Prenergia Kft. nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Prenergia Kft., mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Prenergia Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A Felhazsnáló megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Prenergia Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket, valamint amelyek bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére felhívnak vagy azt tartalmaznak.  Ezekben az esetekben a Prenergia Kft. minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • Az Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése.
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető.
 • A Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking).
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket).
 • A Szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése.
 • Megszerzett anyagok publikálása.
 • A Felhasználói Feltételekben szabályokat sértve, más gépjárművének a fényképének elhelyezése.
 • Olyan fényképek vagy adatok elhelyezése, amellyel a Szolgáltatót vagy harmadik személyt megtéveszthetnek, függetlenül attól, hogy a megtévesztést kárt okoz e.
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát.
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

 

VI. E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

 

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult a Felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni.

 

VII. Elhunyt személyek regisztrációi

 

 Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében hozzátartozó, örökös vagy hivatalos képviselet járhat el a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával.

 

VIII. Felelősség kizárása

 

 A Prenergia Kft. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Prenergia Kft. kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Prenergia Kft nem felelős azért a károkért, amelyek azért érték a Felhasználót, mert Szolgáltató által üzemeltetett honlapon információkat és más egyéb adatokat helyezett el. A Prenergia Kft. nem felelős, hogyha harmadik személy az előző mondatban szereplő adatok birtokában követ el bármilyen visszaélést, szabálysértést vagy bűncselekményt, illetve akkor sem, ha összefüggés hozható a honlapon elhelyezett adatok és bűncselekmény elkövetése között. Ezért a Prenergia Kft. nyomatékosan kijelenti, hogy felelősségét teljes mértékben kizárja, ha harmadik személyek a honlapon szereplő bármely információ (fénykép, vagy bármilyen más adat) birtokában követnek el szabálysértést, bűncselekményt vagy más egyéb visszaélést a honlapon szereplő gépjárművek vonatkozásában. (pl. a rendszerben feltüntetett gépjármű fényképe alapján történő gépjármű beazonosítása és ellopása.)

A Prenergia Kft. kizárja felelősségét azzal kapcsolatban, ha Szolgáltatás keretében elhelyezett információ, kép vagy más egyéb adatra tekintettel, vagy annak következtében a Felhasználót vagy harmadik személyt kár éri.

A Prenergia Kft. kizárja felelősségét, ha Szolgáltatás keretében elhelyezett információ, kép vagy más egyéb adatra tekintettel, vagy annak következtében a Felhasználó vagy más egyéb személy ellen szabálysértési, büntető, polgári, választottbírósági, hatósági vagy más egyéb eljárást indítanak és emiatt bármilyen kár (pl. vagyoni kár) éri, vagy büntetőjogi, szabálysértési vagy más egyéb felelősség terheli a Felhasználót vagy harmadik személyeket.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Prenergia Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

IX. Kártérítés és felelősség

 

A Felhasználó e Felhasználási Feltételekben szabályzott szabályok megszegéséért felelősséggel tartozik. A Felhasználó köteles e szabályok megszegésével a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott kárt megtéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató úgy észleli, hogy a Felhasználó magatartása szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére irányul, szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg, vagy a rendszerben tárolt információk alapján bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének a gyanúja merül fel, úgy ezt jogosult az illetékes hatóságoknak jelezni. E jelzés miatt vagy következtében a Szolgáltató semmilyen felelősséggel sem tartozik sem a Felhasználó, sem harmadik személyek irányában, még akkor sem, ha az eljárást bármilyen okból lezárják vagy elmarad a felelősségre vonás.

 

X. Hatásköri és illetékességi szabályok

 

Minden, a szolgáltatásból eredő jogvitát a felek békés úton kötelesek rendezni. Az itt nem szabályzott kérdéseket a hatályos magyar jogszabályok alapján kell elbírálni, valamint elsődlegesen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény tartalmazza.

Amennyiben békés úton nem sikerül rendezni, a jogvita rendezése a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Budapest, 2009. október 12.